گینر سولید مس ترک نوتریشن Trec Nutrition Solid Mass 3000 g

  • سایز: 3000 ، 2000 ، 4000 گرمی
  • طعم: شکلاتی
  • کشور سازنده: ایران تحت لیسانس لهستان

گینر گلد کر لاین  سولید مس ترک نوتریشن مکمل بـر پایـه کربوهیـدرات و پروتئیـن اسـت کـه بـرای تمریـن ورزشـکارانی کـه سـعی در افزایـش حجم تـوده عضلانی به همراه افزایش وزن دارنـد، تولید شـده اسـت.

نقد و بررسی تخصصی گینر سولید مس ترک نوتریشن

گینر گلد کور لاین سولید مس ترک نوتریشن یـک محصـول بـر پایـه کربوهیـدرات و پروتئیـن اسـت کـه بـرای تمریـن ورزشـکارانی کـه سـعی در افزایـش حجم تـوده های عضلانی دارنـد، طراحـی شـده اسـت.
نمایش بیشتر بستن
  • بسته بندی
  • میزان اثربخشی
  • ارزش خرید به نسبت قیمت
  • کیفیت ساخت
نقاط قوت
  • حمایت از افزایش وزن
  • حجم و سرعت ریکاوری عضلات
  • کمک به تقویت رشد و قدرت ماهیچه ها

ایـن محصـول حـاوی زنجیـره هـای کربوهیـدرات هـای کوتـاه، متوسـط و طولانی و پروتئیـن مـی باشـد. لازم اسـت بدانیـم ایـن محصـول منبعـی غنـی از پروتئیـن مـی باشـد کـه بـه افزایـش و حفـظ تـوده های عضـلات کمـک مـی کنـد. MASS SOLID عـلاوه بـر مـوارد ذکر شده حـاوی ویتامیـن هـای مـورد نیـاز در رژیـم غذایـی روزانـه نیـز است. ایـن محصـول در طعـم هـای وانیـل، تـوت فرنگـی و شـکالات بـرای ورزشـکاران ارائـه مـی گـردد.